Financiële risico's

Voor de beheersing van onze financiële risico’s bij het aantrekken en uitzetten van geldmiddelen wordt gebruik gemaakt van de instrumenten uit het Treasurystatuut en van de ‘Wet FIDO’.

Renterisico
Met het renterisico wordt gedoeld op het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten als gevolg van wijzigingen van het rentepercentage op geldleningen en gelduitzettingen. Bij de beoordeling van dit risico wordt gebruik gemaakt van de kasgeldlimiet en van de wettelijk verplichte renterisiconorm.

De wet Fido geeft door middel van de renterisiconorm aan hoe hoog deze renteverhogingen gedurende een boekjaar mogen zijn. Deze norm is een percentage (20%) van het begrotingstotaal voor het betreffende begrotingsjaar. De norm mag in een begrotingsperiode niet worden overschreden.

In de volgende tabel is de renterisiconorm voor de gemeente becijferd. Uit deze tabel blijkt dat de gemeente de rente risiconorm in 2018 en de daaropvolgende jaren niet wordt overschreden.

Bedragen x € 1.000

Variabelen Renterisico (norm)

2018

2019

2020

2021

Rente herziening

1.

Aflossing

2.

10.650

10.650

10.650

6.650

Renterisiconorm (1 + 2)

3.

10.650

10.650

10.650

6.650

Renterisiconorm

4.

29.144

29.144

29.144

29.144

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)

5a.

18.494

18.494

18.494

22.494

Overschrijving renterisiconorm (3>4)

5b.

Berekening renterisiconorm

Begrotingstotaal jaar T

4a.

145.721

Percentage regeling

4b.

20%

Renterisiconorm

4.

29.144

Kredietrisico
Het kredietrisico gaat over de kans op een waardedaling van een vordering als gevolg van het niet (tijdig) nakomen van de verplichtingen door de wederpartij. In de volgende tabel zijn deze risico’s weergegeven. Het gaat dan om de door de gemeente aan derden verstrekte gelden (kredieten) en/of garanties voor de rente- en aflossingsverplichtingen van geldleningen.

Bedragen x € 1.000

Kredietrisico

31-12
2015

31-12
2016

31-12
2017

31-12
2018

Garanties

Diverse regionale instanties

31.715

27.451

45.478

43.860

Achtervangfunctie woningcorporaties

118.870

122.823

105.505

102.006

Totaal

150.585

150.274

150.983

145.866

In 2017 zijn er door de gemeente twee nieuwe garanties afgegeven.

  • Stichting Den Huygen Dijck. Voor de verbouwing van het Poldermuseum is er door de gemeente een garantstelling van € 75.000 afgegeven voor de looptijd van de lening die de Stichting Den Huygen Dijck nodig had om de financiering van de verbouwing rond te kunnen krijgen (RB2016115 d.d. 28 maart 2017).
  • SOVON. In het kader van de doordecentralisatie van schoolgebouwen is er aan het SOVON een garantstelling van € 18,9 miljoen afgegeven voor de nieuwbouw van het Huygenscollege en de overname van het schoolgebouw van de praktijkschool Focus (RB2017008 d.d. 28 maart 2017).