Vooruitzichten

Intern

Op 9 mei 2017 is een fixe geldlening van € 20 miljoen afgelost. Deze lening wordt (op dit moment) geherfinancierd met kortlopende geldleningen. Het is de verwachting dat er voor 2018 geen langlopende lening afgesloten hoeft te worden en de gemeente binnen de kaders die gesteld zijn in de wet Fido zal blijven. Door de verkoop van het schoolgebouw Focus aan SOVON en door de aantrekkende woningmarkt heeft de gemeente beschikking over meer geldmiddelen.

Financieringsstructuur
De financieringsstructuur kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000

31-12
2015

31-12
2016

31-12
2017 2

31-12
2018 3

Vaste financieringsmiddelen

Reserves en voorzieningen

102.627

114.679

112.260

98.541

5

Geldleningen

101.700

75.050

68.400

57.750

4

Totaal

a.

204.327

189.729

180.660

156.291

Boekwaarde investeringen

Gemeentelijke exploitatie

142.814

149.001

142.808

141.074

Grondexploitaties

66.428

57.240

54.624

45.966

Totaal

b.

209.242

206.241

197.432

187.040

Vorderingen op korte termijn

Call- en kasgelddeposito’s

12.000

22.000

1

1

1) is niet bekend op begrotingsbasis
2) op basis van geactualiseerde begroting 2017
3) op basis van begroting 2018
4) op basis van huidige leningenportefeuille
5) op basis van de reservekeeper 2017

Rentevisie
De gemeente handelt naar de actuele rentevisie van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG): 'De ECB zal vanwege de gematigde inflatieverwachtingen een ruim monetair beleid blijven voeren. De officiële tarieven zullen in 2017 naar verwachting ongewijzigd blijven. De lange rentetarieven zullen mede onder invloed van een aantrekkende inflatie naar verwachting wat gaan oplopen.'