Huidige financiële positie

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de samenstelling en omvang van de afgesloten vaste geldleningen per medio juli 2017.
De huidige leningenportefeuille past binnen de gestelde kaders van het Treasurystatuut 2014. Belangrijk is, dat de wettelijke kaders zoals de renterisiconorm niet structureel worden overschreden en dat nieuwe leningen worden afgestemd op de bestaande financiële positie, op de prognose van die positie en op de actuele rentestand.
Op 10 maart 2017 is een nieuwe langlopende onderhandse lineaire lening afgesloten van € 20 miljoen bij de NWB Bank met een looptijd van 5 jaar tegen een rentepercentage van 0,08%. Daarnaast is er op 9 mei 2017 een fixe geldlening van € 20 miljoen in één keer afgelost. Hiervoor is in geen nieuwe langlopende lening afgesloten.
De nieuwe geldlening en het niet meteen afsluiten van een nieuwe geldlening passen binnen de gestelde kaders van het Treasurystatuut.

Bedragen x € 1.000

Geldgever

Type lening

Loop-tijd lening

Aanvang lening

Rente percen-tage

Stand lening
01-01-2018

Rente bedrag

BNG Bank

Lineair

25

23-3-2005

4,0650

7.800

317

NWB Bank

Lineair

25

15-8-2005

3,6149

7.800

282

NWB Bank

Lineair

25

2-1-2006

3,6849

2.800

103

BNG Bank

Lineair

30

15-5-2007

4,6000

9.750

449

BNG Bank

Lineair

20

2-7-2008

5,1000

8.250

421

BNG Bank

Lineair

5

29-6-2015

0,3290

12.000

39

NWB Bank

Lineair

5

10-1-2017

0,0800

20.000

16

Totaal

68.400

1.627

BNG Bank: Bank Nederlandse Gemeenten, NWB bank: Nederlandse Waterschapsbank.

Een (belangrijk) gedeelte van de gemeentelijke balans is gefinancierd door reserves en voorzieningen. Als we de reserves en voorzieningen in de toekomst gebruiken, vindt een substitutie plaats van financieringswijze; financiering door reserves en voorzieningen zetten we dan om in financieren door langlopende leningen.
Om de rentelasten die voortvloeien uit de langlopende leningen te kunnen dekken wordt elk jaar in de begroting een stelpost rente opgenomen. Deze stelpost wordt ook gebruikt voor het verrekenen van rente-effecten (bijvoorbeeld als kasgeldleningen worden omgezet in langlopende lenigen of als langlopende leningen moeten worden geherfinancierd).