Beleidsvelden

1 Herinrichting/ groot onderhoud wijken
(Programma ‘ Stedelijk beheer en duurzaam samenleven ’)

In 2017 is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van Rivierenwijk-Zuid (G). Eind 2018 zal gestart worden met de uitvoering hiervan.
In 2018 wordt gestart met de voorbereiding van groot onderhoud Stadshart (V en VI).
In 2017 is gestart met het maken van een voorlopig ontwerp voor Middenweg ter hoogte van Centrumwaard. Uitwerken van het definitief ontwerp en de voorbereiding vindt plaats in 2018. In 2019 kan dan met de reconstructie gestart worden.

2 Wegen en civiele kunstwerken
(Programma ‘ Stedelijk beheer en duurzaam samenleven ’)

Kader

  • Beleidsuitgangspunten groot onderhoud en de dekking van de lasten wegen/ civiele kunstwerken tot en met 2019.
  • Beheerplan ‘Openbare ruimte’ (IBOR-plan) en een beheerplan ‘Bewust ontwerpen’ (beheerkwaliteit).
  • Beheerplan Wegen gemeente Heerhugowaard 2013 - 2016
  • Beheerplan (bijzondere) Kunstwerken en Waterhuishouding 2015-2019.

In 2016 is, met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2016 een krediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de renovatie Middenweg-Zuid. Begin 2018 wordt een start gemaakt met de werkzaamheden. De gemeente betrekt de bewoners bij de renovatie.

In 2018 zal aan de hand van de inspectieresultaten groot onderhoud asfalt uitgevoerd worden aan diverse wegen.

3 Riolering
(Programma ‘ Stedelijk beheer en duurzaam samenleven ’)
Kader
‘Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) 2016 t/m 2020’ (RB2015097 d.d. 15 december 2015);

4 Waterhuishouding
(Programma ‘ Stedelijk beheer en duurzaam samenleven ’)
Kader

Waterplan Heerhugowaard 2006-2015’ (RB mei 2006).

Actualisatie van het Waterplan 2006-2015 wordt samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) opgepakt. Met het HHNK is afgesproken om te wachten totdat zij hun waterplannen hebben afgerond (2017-2018). Daarna wordt het waterplan geactualiseerd.

5 Openbaar groen
(Programma ‘Stedelijk beheer en duurzaam samenleven’)
Kader
‘Groenbeleidsplan 2010 - 2015’ (RB2010-028 d.d. 23 maart 2010)

Het beleidsplan is gecontinueerd (BW16-0055 d.d. 23 februari 2016). Eventuele nadere acties volgen met de vaststelling van de kadernota fysiek domein in het kader van ‘Right to challenge’.

In 2018 worden de laatste zieke kastanjes in de wijken Zuidwijk en Huygenhoek vervangen.
Daarnaast wordt tussentijds groen vervangen in diverse wijken.

6 Gemeentelijke- en welzijnsgebouwen
(Diverse programma’s)

Kader
Onderhoudsplan ‘Gebouwen’ (RB2011-007 d.d. 26 april 2011).

In 2018 wordt het onderhoudsplan gebouwen geactualiseerd in een plan ‘gemeentelijk vastgoed’ en zal de verdere verduurzaming van de gebouwen gestalte krijgen.