Dagelijks en groot onderhoud

Groot onderhoud van kapitaalgoederen kost ieder jaar veel geld. Via jaarlijkse dotaties aan onderhoudsvoorzieningen is dit geborgd.

De provincie wijst als toezichthouder op de volgende punten:

 • Kwaliteitsniveau onderhoud. Er is sprake van een ondergrens wat betreft het onderhoudsniveau: dat is het niveau waarop nog net geen kapitaalvernietiging plaatsvindt. Op dit moment ligt het onderhoudsniveau in Heerhugowaard boven dit niveau.
 • Verlaging van het kwaliteitsniveau door uw raad moet leiden tot actualisatie van het bijbehorende beheerplan. Wanneer dit aan de orde is zorgen we daarvoor.
 • De stand van de voorziening, de toevoegingen en de onttrekkingen moeten overeenkomen met de benodigde budgetten volgens het beheerplan. Zo niet dan merkt de provincie het aan als een onvolledige of onrealistische raming.

Er is een analyse uitgevoerd waarin ambitieniveaus zijn heroverwogen. De resultaten zijn in de Voorjaarsnota 2016 aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

 • De provincie let bij de begroting extra op de kwaliteit van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Aandacht is er met name voor:

 • De actualiteit van de onderhoudsplannen. Voor de kapitaalgoederen in de openbare ruimte beschikken we over actuele plannen, voor de gebouwen is een plan in ontwikkeling. Dit komt in 2018 gereed.
 • De looptijd van de onderhoudsplannen. De uitgangspunten voor de onderhoudsplannen van onze gemeente zijn in dit opzicht congruent. In het kader van de hiervoor bedoelde analyse is hier uitgebreid aandacht aan besteed.
 • Het al dan niet hebben van achterstanden in het beheer en onderhoud. Op dit moment is er bij ons geen sprake van achterstallig onderhoud.
 • Het reserveren van middelen voor de uitvoering van regulier klein en groot onderhoud. Voor dagelijks onderhoud zijn budgetten in de begroting opgenomen en voor groot onderhoud zijn onderhoudsvoorzieningen gevormd.
 • Vervangingsinvesteringen in wegen, waterwegen en bruggen.  
  In het voorjaar van 2017 heeft een inspectie plaatsgevonden van wegen, kunst- en waterwerken, bruggen, straatmeubilair etc. plaatsgevonden. Op grond van deze inspecties is vastgesteld dat een aantal wegen de komende jaren vervangen dient te worden. De belangrijkste zijn de Kerkweg (tussen Veenhuizerweg en Oostdijk) en Veenhuizerweg (Kerkweg-Harlingerstraat) in 2018 en de Veenhuizerweg (Kerkweg en Molenweg) in 2019. De totale omvang in euro’s van de vervangingsinvesteringen 2018 tot en met 2021 bedraagt € 6,7 miljoen. De jaarlijkse kapitaallasten van deze investeringen zijn, overeenkomstig de door uw raad vastgestelde nota vaste activa 2017 d.d. 28 februari 2017, bepaald en opgenomen in het  (meerjaren) perspectief. Uw raad heeft tegelijk met het vaststellen van de Voorjaarsnota 2017 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 325.000.
  Hiermee is de voorbereiding van de vervanging 2018 gestart. Uiterlijk december 2017 worden uw raad de kredietaanvragen 2018 voor de individuele vervangingen van voornoemde wegen voorgelegd.

In het hieronder opgenomen overzicht zijn de budgetten voor beheer, dagelijks en groot onderhoud opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Begroting

Begroting

2017

2018

Gemeenschappelijke en welzijnsgebouwen

1.298

840

Verkeer

642

653

Wegen/civiele kunstwerken

5.549

5.747

Straatmeubilair

-16

-16

Openbare verlichting

1.271

1.300

Straatreiniging

239

249

Sneeuw- en gladheidbestrijding

164

155

Waterhuishouding

436

438

Bermen en bermsloten

53

54

Speelvoorzieningen

394

449

Openbaar groen

2.751

2.626

Riolering

3.666

3.989

Totalen

16.447

16.484