Doelstelling collegeprogramma 2014-2018 ‘Samen leven’

In het collegeprogramma 2014 - 2018 ‘Samen leven’ dat in 2014 door het college is vastgesteld is de doelstelling opgenomen dat de wijze waarop het onderhoud en de renovatie ter hand wordt genomen tegen het licht wordt gehouden. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en heeft tot besluitvorming over de uitgangspunten voor onderhoud geleid in de Voorjaarsnota 2016.

In het najaar van 2017 is de Kadernota “Fysiek Domein: Publieke Ruimte, je thuis buitenshuis” door de raad vastgesteld met daarin:

  • Doel voor de Publieke Ruimte;

Maak samen van de openbare en private ruimte een publieke ruimte, die toekomst-bestendig, veilig en schoon is. Waar mensen graag een onderdeel van
willen zijn. Een ruimte die mensen uitnodigt om te bewegen en te verblijven.
Zorg voor een thuis buitenshuis.

  • Kernpunten om het doel (verder) waar te kunnen maken:
    • Gedeelde en herkenbare ruimte
    • Schoon, heel en veilig
    • Bewust inrichten zorgt voor meerwaarde
    • Ruimte voor initiatief