Inleiding

Deze paragraaf gaat in op het onderhoud van kapitaalgoederen en de voornemens voor 2018 op dit gebied.

In de openbare ruimte vinden activiteiten plaats als wonen, werken en recreëren. Voor deze activiteiten zijn kapitaalgoederen nodig waarbij de kwaliteit van het onderhoud van deze kapitaalgoederen bepalend is voor de manier waarop de burger de openbare ruimte ervaart.
Met het onderhouden van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

In artikel 12 BBV is aangegeven voor welke kapitaalgoederen het onderhoud in ieder geval dient te worden aangegeven, te weten:

 • wegen;
 • riolering;
 • waterhuishouding;
 • groenvoorziening; en
 • gebouwen.

Aanvullend wordt, indien daartoe aanleiding bestaat, nadere informatie over de volgende kapitaalgoederen gegeven:

 • verkeer;
 • straatmeubilair;
 • openbare verlichting;
 • straatreiniging;
 • sneeuw- en gladheidbestrijding;
 • bermen en bermsloten; en
 • speelvoorzieningen.

Conform artikel 12 BBV wordt voor de hiervoor genoemde kapitaalgoederen het beleidskader aangegeven. Uitgangspunt bij het actualiseren van beleid is dat dit alleen gebeurt indien daartoe aanleiding bestaat.
Voor wat betreft het beleidskader geldt in deze paragraaf het gewenste onderhoudsniveau als uitgangspunt.