Kengetallen

Naar aanleiding van de vernieuwing in het BBV zijn alle gemeenten vanaf begrotingsjaar 2017 verplicht een tabel met financiële kengetallen opnemen in de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven uw raad een globaal inzicht in de verwachte financiële ontwikkelingen van de gemeente. Ook moet er in de begroting een toelichting worden gegeven op de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen en wat dat betekent voor de financiële positie van de gemeente.
Omdat het voor gemeenten bijna niet mogelijk is om eigen normen te formuleren heeft de Provincie op 30 november 2015 een brief naar de gemeente gestuurd met een mogelijke categoriale indeling voor deze normen. Deze categoriale indeling is in deze begroting overgenomen om een oordeel te kunnen vormen over de gepresenteerde kengetallen.

Begroting 2018

Verloop van de kengetallen

Indeling kengetallen provincie

Kengetallen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Categorie A

Categorie B

Categorie C

Netto schuldquote

53,89%

59,79%

60,07%

58,08%

64,14%

63,77%

<90%

90-130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

54,58%

60,68%

60,91%

58,93%

64,99%

64,62%

<90%

90-130%

>130%

Solvabiliteitsratio

43,60%

41,87%

39,11%

38,11%

34,19%

32,72%

>50%

20-50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

4,05%

0,07%

0,62%

0,26%

0,57%

0,07%

>0%

0%

<0%

Grondexploitatie

33,88%

37,44%

29,75%

28,00%

27,75%

22,98%

<20%

20-30%

>35%

Belastingcapaciteit

87,45%

90,36%

92,49%

92,49%

92,49%

92,49%

<95%

95-105%

>105%

Netto schuldquote:
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig.
De netto schuldquote voor de gemeente schommelt de komende jaren tussen de 60% en de 65%. Dit is ruim onder de 90%, waarmee de uitkomst in categorie A als zeer gunstig wordt bestempeld.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen:
Omdat bij verstrekte leningen onzekerheid bestaat of ze allemaal worden terugbetaald, wordt dit kengetal zowel berekend inclusief als exclusief de doorgeleende gelden. Zo wordt duidelijk wat het aandeel van de verstrekte leningen in de exploitatie is en wat dit betekent voor de schuldenlast. Hoe lager deze percentages, hoe beter.
De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is min of meer gelijk aan die van de netto schuldquote. Dit omdat de gemeente bijna geen leningen heeft uitstaan, alleen leningen in het kader van de starterswoningen. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen voor de gemeente schommelt de komende jaren tussen de 59% en de 66%. Dit is ruim onder de 90%, waarmee de uitkomst in categorie A valt dat als zeer gunstig wordt bestempeld.

Solvabiliteit:
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. Dit cijfer geeft dus een soort toekomstvisie weer.
De verwachting is dat de solvabiliteitsratio van de gemeente de komende jaren licht daalt. Dit komt doordat er de komende jaren vooral onttrekkingen plaatsvinden uit de bestemmingsreserves, onttrekkingen waarvoor ze in het verleden ook gevormd zijn. Het bedrag dat in de algemene reserve zit en dat voor een groot deel de weerstandscapaciteit bepaalt blijft gelijk.

Structurele exploitatieruimte:
Dit cijfer drukt uit welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen. De indexcijfer geeft aan dat de gemeente voor de gehele begrotingsperiode een structureel positieve exploitatie heeft.

Grondexploitatie:
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop. Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee. Het cijfer grondexploitatie van 10% of hoger wordt beschouwd als kwetsbaar.
Door het aantrekken van de woningmarkt zal de komende jaren de boekwaarde van de grondexploitaties omlaag gaan. Dit heeft een positief effect op het kengetal voor de grondexploitaties.

Belastingcapaciteit:
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Als dit percentage hoog ligt, betekent het dat de gemeente meer inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. Of dit wel of niet gebeurt is een beleidskeuze. De belastingcapaciteit van de gemeente is met 93,4% ruimschoots beneden de gestelde norm van de provincie.