Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit. De algemene reserve in de balans ultimo 2016 (jaarrekening 2016) is € 19.600.000.
Bij de besluitvorming over de resultaatbestemming 2016 en de nota reserves en voorzieningen 2017 zijn mutaties in de algemene reserve voorgesteld. Na verwerking van deze mutaties bedraagt de beschikbare algemene reserve € 20.280.000.De onbenutte belastingcapaciteit is € 438.000. Dit resulteert in een beschikbare weerstandscapaciteit van € 20.718.000.