Aanleiding en achtergrond

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de risico-inventarisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het weerstandsvermogen berekend. Het betreft hier de risico-inventarisatie per juni 2017. De risico’s zijn hetzelfde als bij de jaarrekening 2016. Dit geldt ook voor de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit omdat het tijdstip van opmaken van de jaarrekening 2016 kort zit op het tijdstip van opstellen van de begroting 2018.
De tien, in financiële zin, grootste risico’s zijn opgenomen in de volgende paragraaf.
De raad heeft op 26 mei 2015 (RB2015-030) besloten een streefwaarde voor de ratio weerstandsvermogen te hanteren van 1,1 en een zekerheidspercentage van 80% te hanteren bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit. Ook is besloten om bij de bepaling van de beschikbare weerstandscapaciteit, naast de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit te betrekken.
Uit het risicoprofiel volgt dat met een bedrag van € 14.168.000 met 80% zekerheid alle risico’s financieel kunnen worden afgedekt. De omvang van het weerstandsvermogen (de algemene reserve plus de onbenutte belastingcapaciteit) is, € 20.718.000. Dit resulteert in een ratio voor het weerstandsvermogen van 1,46.