Toelichting op de overige gemeentelijke belastingen en heffingen

1 Parkeertarieven

Netto kosten

Kosten

€ 265.477

Inkomsten, excl. heffingen

€ -12.273

Totaal netto kosten

€ 253.204

Toe te rekenen kosten

Overhead incl. toegerekende rente

€ 84.676

BTW

€ -

Totaal toe te rekenen kosten

€ 84.676

Totaal kosten

€ 337.880

Opbrengst Parkeergelden

€ 253.715

Dekkingspercentage

75%

De parkeertarieven worden geheven op basis van de ‘Parkeergeldverordening 2007’ (RB2006-119). Het huidige tarief voor de gemeentelijk parkeervoorzieningen is bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2017 door uw raad vastgesteld. Het maximale dagtarief is daarbij verlaagd van € 6,00 naar € 2,00. Het betaalregime blijft verder hetzelfde. Het eerste kwartier parkeren is gratis en ieder volgend kwartier kost € 0,30.

Met de verlaging van het maximale dagtarief zijn de inkomsten niet kostendekkend en wordt niet meer volledig voldaan aan het uitgangspunt: de gebruiker betaalt. Naast de parkeerinkomsten worden de kosten voor parkeren structureel gedekt uit algemene middelen.

2 Lijkbezorgingsrechten

Het uitgangspunt voor de tarieven van de lijkbezorgingsrechten is volledige kostendekking op alle tarieven die betrekking hebben op:

  • De uitgifte van graven (inclusief grafonderhoud);
  • Het begraven
  • De algemene kosten voor het in stand houden (groenbeheer) van de twee gemeentelijke begraafplaatsen.

Een gespecificeerde uiteenzetting van de totstandkoming van het lijkbezorgingsrecht is opgenomen in het raadsbesluit RB2011-001 d.d. 25 januari 2011 en in B&W-besluit BW14-0193 d.d. 8 april 2014. De prognose is dat de totale opbrengst van lijkbezorgingsrechten stijgt als gevolg van een toename van het aantal graven dat verlengd kan worden.

De aanvrager betaalt leges om alle kosten te dekken die hij direct veroorzaakt. De gemeente betaalt de kosten die betrekking hebben op het deel van de begraafplaats dat nog niet in gebruik is.

De kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten 2018 is als volgt berekend:

Netto kosten

Kosten

€ 106.355

Inkomsten, excl. heffingen

€ -

Totaal netto kosten

€ 106.355

Toe te rekenen kosten

Overhead incl. toegerekende rente

€ 42.706

BTW

Totaal toe te rekenen kosten

€ 42.706

Totaal kosten

€ 149.061

Opbrengst lijkbezorgingsrechten

€ 140.000

Dekkingspercentage

94%

3 Marktgelden

Tot 2015 zijn de tarieven een aantal jaren bevroren geweest, wegens de gespannen situatie waarin het marktwezen zich bevond. Met de huidige situatie zijn wij van mening dat de tarieven voor de markt, net als in 2016 en 2017, verhoogd kunnen worden met de prijsindex (2018: 1,1%). Kostendekkende tarieven binnen het product markt zijn nog niet haalbaar. De aandacht is daarom binnen het product nog steeds gericht op het beperken van kosten. Dit is een van de redenen dat de gemeente met de organisatie van de Stationswegmarkt is gestopt in 2017. Dit heeft geresulteerd in een positief effect op het dekkingspercentage.

Netto kosten

Kosten

€ 36.995

Inkomsten, excl. heffingen

Totaal netto kosten

€ 36.995

Toe te rekenen kosten

Overhead incl. toegerekende rente

€ 8.836

BTW

Totaal toe te rekenen kosten

€ 8.836

Totaal kosten

€ 45.831

Opbrengst marktgelden

€ 38.081

Dekkingspercentage

83%

4 Leges

De kosten die worden gemaakt voor diensten waar leges tegenover staan worden bepaald door de loonsom, overhead en andere kosten. Waar de loonsom in 2018 stijgt in verband met onder andere de nieuwe cao afspraken wordt de overhead lager, omdat deze over meer fte kan worden verdeeld. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de legestarieven. Voorstel is om de tarieven met 0,59% te indexeren.
Hieronder worden de kosten en opbrengsten per titel weergegeven. Bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2018 op 19 december a.s. zullen, net als in 2016, de kosten en opbrengsten per hoofdstuk worden weergegeven.
De verordening bestaat uit drie titels die hieronder zijn opgenomen.

Beleidsuitgangspunten
Bij de berekening van de kostendekkende heffingen zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Indexatie vindt niet plaats op door overheidswege gemaximeerde tarieven;
  • Indexatie vindt niet of niet geheel plaats op hoofdstukken die hierdoor boven 100% kostendekkendheid uitkomen;
  • De hoofdstukken zijn maximaal 100% kostendekkend;
  • De toerekenbare directe loonkosten zijn op basis van de begrote loonsommen afgezet tegen de geschatte aantallen en een tijdsbesteding per product op basis van historische tijdregistratie;
  • De toerekenbare interne indirecte kosten (overhead) zijn gebaseerd op een gemiddeld bedrag per fte en worden net, als de directe loonkosten, afgezet tegen de geschatte aantallen en de tijdbesteding per product.

Titel 1 Algemene Dienstverlening
Deze titel bevat hoofdstukken die volledig kostendekkend zijn, hoofdstukken die niet volledig kostendekkend zijn, omdat bepaalde tarieven van overheidswege gemaximeerd zijn (zoals reisdocumenten) en hoofdstukken die gezien hun aard niet kostendekkend zijn gemaakt (zoals gehandicaptenparkeerplaatsen).

Titel 2 Financiële leefomgeving / omgevingsvergunning
Deze titel gaat over omgevingsvergunningen. Ten opzichte van 2017 wordt verwacht dat zowel de opbrengsten als de kosten hoger worden.
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging in de bouw is uitgesteld naar 1 januari 2019. Om deze reden is in voorliggende begroting nog geen rekening gehouden met de effecten van deze wet.
Binnen deze titel vindt kruissubsidiëring plaats tussen de bouwprojecten < € 1.000.000 en > € 1.000.000. De kosten voor kleinere bouwaanvragen zijn hoger dan de opbrengsten. Bij de grotere bouwaanvragen zijn de kosten lager dan de opbrengsten. Op deze wijze blijven de kosten voor de kleinere aanvragen op een acceptabel niveau.

Titel 3 Europese dienstenrichtlijn
De leges opgenomen in deze titel zijn verre van kostendekkend. Binnen deze titel worden veel diensten geleverd aan (kleine) ondernemers zoals horeca-exploitatievergunningen en evenementenvergunningen. Dit draagt bij aan een prettig leef- en vestigingsklimaat in onze gemeente.

Legesverordening

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Netto kosten

Kosten

€ 918.610

€ 742.871

€ 196.922

Inkomsten, excl. heffingen

€ -

€ -

€ -

Totaal netto kosten

€ 918.610

€ 742.871

€ 196.922

Toe te rekenen kosten

Overhead incl. toegerekende rente

€ 531.321

€ 603.446

€ 148.649

BTW

€ -

€ -

€ -

Totaal toe te rekenen kosten

€ 531.321

€ 603.446

€ 148.649

Totaal kosten

€ 1.449.931

€ 1.346.317

€ 345.571

Begrote opbrengsten

€ 1.108.023

€ 1.344.056

€ 81.262

Dekkingspercentage

76%

100%

24%