Toelichtingen op de heffingen die onderdeel zijn van de ontwikkeling van de woonlasten

1 Onroerende zaakbelastingen

De onroerende zaakbelastingen zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van WOZ-waarde). Uitgangspunt van beleid is dat de lastenstijging voor de burger niet meer is dan de stijging van de consumentenprijsindex (CPI voor alle huishoudens). Deze index laat een inflatiepercentage zien van 1,1%. Daarnaast worden de tarieven gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ waarden, zodat de opbrengststijging gelijke tred houdt met de inflatie.

De berekening van de tarieven (percentages) voor 2018 volgt zodra de totale WOZ-waarde definitief berekend is. In het voorstel voor de raadsvergadering van 19 december 2017 wordt hierop teruggekomen.

2 Rioolheffing

De gemeente legt rioolheffingen op voor het gebruik of genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering.
Eigenaren van panden die op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag. Gebruikers van panden die op de gemeentelijke riolering zijn aangesloten en meer dan 250 kubieke meter per jaar lozen op het stelsel en de bedrijven die meer dan 500 vierkante meter afwaterende oppervlak hebben, ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel).
Met betrekking tot de rioolheffing is het beleid dat de tarieven 100% kostendekkend zijn: ‘de vervuiler betaalt’.

Uw raad heeft op 15 december 2015 (RB2015-097) besloten in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2016-2020 de wijze van kostendekking aan te passen: het rioolheffingstarief stijgt tot 2030 jaarlijks met 4,1% (exclusief inflatie, met een ondergrens van 0).

De totale lasten in 2018 van € 4.684.189 (inclusief BTW en extra afschrijving van € 1.349.490 op de investeringen) worden voor 100% uit de rioolheffing gedekt.
Conform het RB2015-097 stijgen de tarieven eigenarendeel en grootverbruik ten opzichte van 2017 met 4,7% (4,1% + 0,60% prijsindex stijging voor de afgelopen drie jaar).
In de begroting 2016 en 2017 is geen inflatiecorrectie toegepast.

Overeenkomstig eerdere besluitvorming stijgen de tarieven voor afstromend oppervlakte tot 2022 jaarlijks met 15%.

De kostendekkendheid van de rioolheffingen 2018 is als volgt berekend:

Netto kosten

Kosten riolering inclusief toegerekende rente

€ 4.030.892

Inkomsten, exclusief heffingen

€ -42.000

Totaal netto kosten

€ 3.988.892

Toe te rekenen kosten

Overhead inclusief toegerekende rente

€ 457.480

BTW

€ 237.817

Totaal toe te rekenen kosten

€ 695.297

Totaal kosten

€ 4.684.189

Opbrengsten rioolheffing

€ 4.684.189

Dekkingspercentage

100%

Opbrengsten rioolheffingen:

Tarieven Riolering (in €)

eenheden

Tarief

Tarief

Tarief

Totaal opbrengst

2018

2016

2017

2018

2018

Eigenarendeel

24.457

€ 155,58

€ 161,94

€ 169,55

€ 4.146.685

Eigenarendeel (percelen < 25 m2)

1.417

€ 38,90

€ 40,49

€ 42,39

€ 60.067

Tarief grootverbruik per 1m3

326.803

€ 0,62

€ 0,65

€ 0,68

€ 222.226

Tarief afstromend oppervlak per m2

1.276.057

€ 0,15

€ 0,17

€ 0,20

€ 255.211

Totaal opbrengsten

€ 4.684.189

3 Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval.
Ook voor de afvalstoffenheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend zijn. De geraamde totale lasten over 2018 bedragen € 5.216.549 inclusief BTW en de kosten van kwijtschelding van € 200.000. De stijging van de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting van personele kosten en het materieel.
Eind 2017 zal naar verwachting een nieuw Grondstoffenbeleidsplan door uw raad worden vastgesteld. Met de (financiële) gevolgen ervan is in de begroting 2018 nog geen rekening gehouden.

Bij de bepaling van de afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van drie heffingscategorieën:

  • 1 persoonshuishouden
  • 2 persoonshuishouden; en
  • meerpersoonshuishouden

De tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een vast en een variabel deel.
Het vaste deel betreft de inzamelingslasten (2018: € € 3.246.526), dat in gelijke delen wordt verdeeld over de drie heffingscategorieën (totaal aantal wooneenheden per 1 januari 2018: 22.335).
Het variabele deel betreft de verwerkingskosten (2018: € € 1.970.023), die per heffingscategorie tot een verschillend heffingsbedrag leiden.
Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met 1% oninbaar.

De omvang van de egalisatievoorziening ‘Afvalstoffenheffing’ is vastgesteld op maximaal € 7,50 per huisaansluiting. Het doel van deze voorziening is om naar de toekomst een gelijkmatig patroon in de tariefstelling na te streven.

De kostendekkendheid van de afvalstoffenheffingen 2018 is als volgt berekend:

Netto kosten

Kosten inzameling inclusief toegerekende rente

€ 4.760.595

Inkomsten, exclusief heffingen

€ -595.100

Totaal netto kosten

€ 4.165.495

Toe te rekenen kosten

Overhead inclusief toegerekende rente

€ 508.352

BTW

€ 542.702

Totaal toe te rekenen kosten

€ 1.051.054

Totaal kosten

€ 5.216.549

Opbrengst afvalstoffenheffing

€ 5.216.549

Dekkingspercentage

100%

Aantal objecten

Tarief

Tarief

Tarief

Totaal opbrengst

2018

2016*

2017

2018

2018

1 persoonshuishouden

6.286

€ 205,43

€ 205,35

€ 210,03

€ 1.320.249

2 persoonshuishouden

7.711

€ 225,60

€ 226,84

€ 231,58

€ 1.785.713

meerpersoonshuishouden

8.338

€ 245,77

€ 248,34

€ 253,13

€ 2.110.587

*) bij de berekening van de tarieven is er rekening gehouden met een teruggave uit de egalisatievoorziening

4 Ontwikkeling van de woonlasten

De ontwikkeling van de woonlasten is gelet op bovenstaande:

Eigenaren

Gemiddelde woonlasten

Eenpersoons

Meerpersoons

2017

2018

2017

2018

Afvalstoffenheffing

Heffing

€ 205,35

€ 210,03

€ 248,34

€ 253,13

Mutatie (in Euro's)

€ 4,68

€ 4,79

Mutatie (in procenten)

2,3%

1,9%

OZB

Percentage WOZ waarde

0,12124

Nog niet bekend

0,12124

Nog niet bekend

Rioolheffing

Tarief

€ 161,94

€ 169,55

€ 161,94

€ 169,55

Mutatie (in Euro's)

€ 7,61

€ 7,61

Mutatie (in procenten)

4,7%

4,7%