Beleid gemeentelijke heffingen

Jaarlijks worden door uw raad de tarieven voor het heffen van gemeentelijke belastingen en heffingen vastgesteld. In het coalitieakkoord 2014-2018 is opgenomen dat, gelet op het feit dat de inwoners van Heerhugowaard worden geconfronteerd met belastingverhoging vanuit andere overheden, grote terughoudendheid past bij OZB verhoging. Daarnaast is er het streven naar volledige kostendekkendheid van de leges.