Overzicht gemeentelijke lasten 2018

In deze paragraaf worden het beleid en de lastendruk voor 2018 nader uitgewerkt. De uitkomsten voor de verschillende heffingen worden toegelicht en het kwijtscheldingsbeleid wordt beschreven. Tevens worden de geraamde opbrengsten en de bijbehorende tarieven in beeld gebracht.

Op 19 december 2017 besluit uw raad over de tariefvoorstellen 2018. De daaruit voortvloeiende belastingverordeningen worden ook ter vaststelling voor de raadsvergadering van 19 december 2017 geagendeerd.
De gemeentelijke lasten vinden hun weerslag in programma ‘Stedelijk beheer’, programma ‘Algemeen bestuur, burgerdiensten en algemene baten en lasten’ en de ‘Algemene dekkingsmiddelen