Activiteit

Beoogd resultaat

Voortzetting Veilig wonen:

 • Planmatig informeren omwonenden na woninginbraak
 • Stimuleren van woningcorporatie voor treffen beveiligingsmaatregelen aan woningen.
 • Houden van bewonersbijeenkomsten
 • Afname aantal woninginbraken
 • Toename aantal beveiligde woningen

Integrale aanpak van risicojongeren

 • Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis: informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren.
 • Integrale inzet toezicht en handhaving op hotspots
 • Vroegsignaleren i.s.m. partners (onderwijs, jongerenwerk)

Integrale aanpak van veroorzakers structurele overlast, ex- gedetineerden, enz

 • Persoonsgerichte aanpak in Veiligheidshuis: informatiedeling, analyse, plan van aanpak uitvoeren.
 • Aanpak Woonoverlast: toepassen bevoegdheden op grond van APV

Bewoners en belanghebbenden betrekken bij aanpak

 • Overzicht van netwerken jeugd en overlastgevers.
 • Lager aantal meldingen overlast jeugd
 • Afname van aantal overlastmeldingen
 • Integrale aanpak van ernstige overlastgevers

Aanpak Woonoverlast

 • Vaststellen en uitvoeren beleid
 • Afname woonoverlast

Aanpak overlast vuurwerk

 • Uitvoeren plan van aanpak

- Afname overlast vuurwerk

Afspraken met horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen

 • Samenwerken ihkv KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)
 • Passende voorschriften bij vergunningverlening
 • Afspraken en maatregelen in het kader van het KVO
 • Goed en veilig verloop van evenementen
 • Goed naleefgedrag van organisatoren

Stimuleren betrokkenheid en verantwoordelijkheid inwoners

 • Burgernet
 • Buurtpreventie door middel van WhatsApp groepen
 • Hogere betrokkenheid van inwoners bij aanpak van veiligheid